Säännöt

Tehyn Päijät-Hämeen yksityisalojen ammattiosasto ry:n säännöt 

1. NIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Päijät-Hämeen yksityisalojen ammattiosasto ry. 

Yhdistyksen kotipaikka on Lahti ja sen toiminta-alueena ovat Päijät-Hämeen alueella toimivat yksityiset yritykset 

Ammattiosasto kuuluu jäsenenä Tehy ry:hyn, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi. 

2. OSASTON TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 

Ammattiosaston tarkoituksena on koota ammattiosaston jäsenyyteen ja Tehy ry:n piiriin toimialueensa terveysalan tai sosiaali- ja terveysalan ammatillisen tutkinnon suorittaneet henkilöt. 

Ammattiosaston tarkoituksena on toimia näiden sääntöjen sekä liiton sääntöjen ja liiton toimielinten päätösten mukaisesti ammatillisena etujärjestönä ja edistää jäsentensä keskinäistä yhteenkuuluvuutta. 

• 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi ammattiosasto: toimii jäsentensä palkka-, työ- ja virkasuhdeasioiden parantamiseksi toimii jäsentensä työolojen parantamiseksi ja jäsenten vaikutusmahdollisuuksien ylläpitämiseksi ja parantamiseksi työympäristöä koskevissa asioissa neuvottelee sekä tekee esityksiä ja sopimuksia palvelussuhteen ehdoista kehittää jäsentensä ammattitietoa ja -taitoa sekä seuraa työnantajan antamaa ammatillista täydennyskoulutusta osallistuu sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen järjestää kokouksia, kursseja ja luentotilaisuuksia sekä harrastustoimintaa 

• 

Toimintansa tukemiseksi ammattiosasto 

• voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä maa- ja vesialueita, joiden käyttö palvelee 

ammattiosaston tarkoitusperiä 

• voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, panna toimeen asianomaisella luvalla 

rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa tässä S:ssä mainittua tarkoitustaan edistävää yhdistyslain 5 §:n mukaista taloudellista toimintaa. 

3. 

ALAJAOSTO 

Ammattiosasto voi muodostaa toimialueellaan ammattiosaston hallituksen valvonnan alaisena toimivia rekisteröimättömiä alajaostoja, joiden toimintaohjeen ammattiosaston hallitus hyväksyy. 

4. KIELI 

Ammattiosaston rekisteröimiskieli on suomi, mutta yhdistyksen kokouksissa, pöytäkirjoissa, tilaisuuksissa ja julkaisuissa voidaan käyttää myös ruotsin kieltä. 

5. JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 

Ammattiosaston jäseneksi voidaan hyväksyä ammattiosaston toiminta-alueella 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu terveysalan tai sosiaali- ja terveysalan ammatillisen tutkinnon suorittanut henkilö. 

Opiskelun, perhevapaan, ulkomailla olon, asevelvollisuuden, työttömyyden tai näihin rinnastettavan syyn vuoksi työstä tilapäisesti poissa oleva on oikeutettu säilyttämään jäsenyytensä ammattiosastossa. Työstä poissaolosta on ilmoitettava ammattiosaston hallitukselle tai liiton jäsenrekisteriin. Henkilö voi kuulua jäsenenä vain yhteen liiton jäsenenä olevaan ammattiosastoon. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

6. 

JÄSENEKSI LIITTYMINEN 

Ammattiosaston jäsenyyttä haetaan kirjallisesti ammattiosaston hallitukselta, joka päättää jäseneksi hyväksymisestä. Jos ammattiosaston hallitus hyväksyy henkilön jäseneksi, jäsenyys alkaa siitä, kun jäsenyyttä on haettu. Ammattiosasto on velvollinen pitämään jäsenistään luetteloa. Ammattiosaston tulee huolehtia siitä, että jäsenten nimet ja henkilö-, osoite- ja työpaikkatiedot saadaan liiton ylläpitämään jäsenrekisteriin. Ammattiosaston on ilmoitettava ammattiosaston ja toimihenkilöiden ja jäsenten nimen- ja osoitteen-ym. muutokset liittoon. 

7. 

AMMATTIOSASTOSTA EROAMINEN TAI EROTTAMINEN 

Jäsenellä on oikeus erota ammattiosastosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti ammattiosaston hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä ammattiosaston kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenen erottua ammattiosastosta hän menettää kaikki oikeutensa ja vapautuu velvollisuuksistaan, joihin hän on liittyessään sitoutunut. Jäsen voidaan erottaa ammattiosastosta, jos hän on jättänyt maksamatta liittomaksunsa vähintään kuudelta kuukaudelta. 

Ammattiosastolla on myös oikeus erottaa jäsen, jos tämä: 

1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän ammattiosastoon liittymällä on sitoutunut 2. on menettelyllään ammattiosastossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut 

ammattiosastoa 3. ei enää täytä laissa tai ammattiosaston säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai 4. toimii huomattavassa määrin vastoin liiton tai ammattiosaston tarkoitusperiä. 

Päätöksen erottamisesta tekee ammattiosaston hallitus kuultuaan jäsentä. 

Erotettu jäsen menettää välittömästi kaikki oikeutensa ammattiosastossa. Samoin hän vapautuu myös velvollisuuksista, joihin hän osastoon liittyessään on sitoutunut, lukuun ottamatta jo maksettavaksi erääntyneitä maksuja tai maksuja, joihin hän on määrätyksi ajaksi sitoutunut. 

8. AMMATTIOSASTOSTA TOISEEN SIIRTYMINEN 

Kun jäsen siirtyy toisen ammattiosaston toiminta-alueelle kuuluvaan työpaikkaan, hänen on tehtävä siitä ilmoitus ammattiosastolle 7 S:n 1 momentin mukaisesti. 

Kun jäsen on saanut uuden työpaikan, joka kuuluu toisen ammattiosaston toiminta-alueeseen, hänen on ilmoittauduttava jäseneksi siellä olevaan ammattiosastoon 30 päivän kuluessa siitä, kun hän aloitti työnsä. Siinä tapauksessa hän saa laskea hyväkseen liittomaksut ja jäsenenä oloajan siitä ammattiosastosta, josta hän on siirtynyt. 

9. 

LIITTOMAKSUT 

Jäsenen on suoritettava liitolle liittomaksua siten kuin liiton valtuuston syyskokous määrää. 

10. AMMATTIOSASTON TOIMIELIMET 

Ammattiosaston toimielimet ovat ammattiosaston kokous ja hallitus. Ammattiosaston päätäntävaltaa käyttää ammattiosaston kokous. Hallitus käyttää ammattiosaston toimeenpanovaltaa. 

11. KOKOUKSET JA KOKOUSKUTSUT 

Ammattiosasto kokoontuu varsinaisiin kokouksiin ja ylimääräisiin kokouksiin. Ylimääräisiä kokouksia ammattiosasto pitää silloin, kun ammattiosaston hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 ammattiosaston äänioikeutetuista jäsenistä sitä määrättyä asiaa varten hallitukselta kirjallisesti pyytää. 

Ammattiosaston varsinaisiin, ylimääräisiin ja hallituksen kokouksiin voi hallituksen päätöksellä etäosallistua ennen kokousta ja kokouksen aikana myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Etäosallistumisen mahdollisuudesta ja tavasta on mainittava kokouskutsussa. Yhdistyksen kokous hyväksyy tätä varten äänestys- ja vaalijärjestyksen. 

Kokouksessa voidaan käsitellä, mutta ei tehdä päätöksiä muista kuin kokouskutsussa mainituista asioista. Käsiteltävänä olevat asiat päätetään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Ammattiosaston hallituksen jäsenten vaalit toimitetaan suhteellista vaalitapaa käyttäen, jos ehdokkaita on useampia kuin valittavia. 

Vaalissa käytetään yhden ehdokkaan listoja, jotka voivat muodostaa vaaliliittoja. Ääni annetaan ehdokkaalle. Vaaliliitossa ääniä eniten saanut saa vertausluvukseen vaaliliiton koko äänimäärän, toisena oleva puolet äänimäärästä, kolmantena oleva kolmanneksen jne. Valituksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä. Saman vertausluvun saaneiden osalta valinnan ratkaisee arpa. 

Asiaäänestyksessä äänten mennessä tasan, voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Kaikissa vaaleissa ja äänestyksissä on jäsenillä vain yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää. 

Tarkemmat määräykset vaalin toteuttamisesta annetaan ammattiosaston hyväksymässä vaalijärjestyksessä. 

Ammattiosaston varsinainen kokous kutsutaan koolle kahta viikkoa ja ylimääräiset kokoukset viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on julkaistava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä tai liiton lehdessä. Lisäksi kokouksesta on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava työpaikkojen ilmoitustaululla, ammattiosaston verkkosivuilla tai sähköpostitse. 

Kiireellisissä tapauksissa ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle kolme päivää ennen kokousta. Tällöin kokouksesta ilmoitetaan työpaikkojen ilmoitustauluilla, ammattiosaston verkkosivuilla ja mahdollisuuksien mukaan myös sähköpostitse. 

12. VARSINAISET KOKOUKSET 

Varsinaiset kokoukset 

Ammattiosaston kevätkokouksessa, joka pidetään maalis-huhtikuussa 

1. käsitellään toimintakertomus ja arvioidaan edelliseksi toimintavuodeksi asetettujen tavoitteiden 

toteutumista ja toiminnan taloudellista tarkoituksenmukaisuutta sekä päätetään niistä 

toimenpiteistä, joihin arviointi antaa aihetta 2. käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, esitetään toiminnantarkastajien lausunto, päätetään 

tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 

tilivelvollisille. 3. päätetään ylijäämän käyttämisestä ja mahdollisen alijäämän kattamisesta. 

Ammattiosaston syyskokouksessa, joka pidetään marras-joulukuussa 

1. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten 2. valitaan joka kolmas vuosi ammattiosaston hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan 

ammattiosaston puheenjohtajaksi valitaan joka kolmas vuosi ammattiosaston hallituksen muut varsinaiset ja varajäsenet noudattaen 

11 §:ssä määrättyä suhteellista vaalitapaa ja 4. valitaan seuraavaksi tilikaudeksi kaksi toiminnantarkastajaa ja näille varamiehet 

13. AMMATTIOSASTON HALLITUS 

Ammattiosaston asioita ja omaisuutta hoitaa varsinaisessa kokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4-6 muuta varsinaista sekä yhtä monta varajäsentä. 

Hallituksen toimikausi on kolme kalenterivuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan yksi tai kaksi varapuheenjohtajaa sekä keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut toimihenkilöt. 

Ammattiosaston hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos kolme hallituksen jäsentä sitä erikseen pyytää. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yli puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. 

Hallituksen tehtävänä on 

1. johtaa ammattiosaston toimintaa ja hoitaa ammattiosastoa koskevat asiat näiden sääntöjen ja 

ammattiosaston kokouksen päätösten mukaisesti 2. kutsua koolle ammattiosaston kokoukset sekä valmistella niissä esille tulevat asiat 3. toteuttaa ammattiosaston kokousten tekemät päätökset 4. hoitaa ammattiosaston varoja ja muuta omaisuutta sekä vastata kirjanpidosta ja tilinpäätösten 

laatimisesta 5. laatia vuosittain ammattiosaston toimintakertomus 6. toimittaa liitolle toimintakertomus ja tilinpäätösedelliseltä vuodelta välittömästi ammattiosaston 

kevätkokouksen jälkeen, kuitenkin viimeistään toukokuun loppuun mennessä 7. vahvistaa alajaostojen toimintaohjeet sekä ohjata ja valvoa alajaostojen toimintaa 8. hyväksyä ammattiosaston jäsenet ja päättää jäsenen erottamisesta 

9. pitää luetteloa ammattiosaston jäsenistä ja huolehtia siitä, että ammattiosaston jäsenten nimet ja 

henkilö-, osoite- ja työpaikkatiedot saadaan liiton ylläpitämään jäsenrekisteriin sekä ilmoittaa 

ammattiosaston toimihenkilöiden ja jäsenten nimen- ja osoitteen ym. muutokset 10. varata liiton edustajille puhe- ja läsnäolo-oikeus ammattiosaston ja sen hallituksen kokouksissa 11. edustaa ammattiosastoa sekä kantaa ja vastata ammattiosaston nimissä 12. toimia 2 §:ssä määriteltyjen ammattiosastojen tarkoitusperien toteuttamiseksi. 

14. VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN VALMISTELU 

Esityksistä virka- ja työehtosopimusten parantamiseksi päätetään joko ammattiosaston varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa. Ammattiosaston esitykset saatetaan liiton hallituksen tietoon siinä järjestyksessä kuin liiton hallitus tarkemmin määrää. 

15. AMMATTIOSASTON NIMENKIRJOITTAMINEN 

Ammattiosaston nimen kirjoittavat ammattiosaston puheenjohtaja tai ensimmäinen tai toinen varapuheenjohtaja aina kaksi yhdessä tai kukin heistä yhdessä hallituksen valitseman toimihenkilön kanssa. 

16. TOIMINTA- JA TILIKAUSI 

Ammattiosaston toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina toiminnantarkastajille tarkastusta varten viimeistään kolme viikkoa ennen ammattiosaston kevätkokousta. 

17. VAALIKELPOISUUS 

Ammattiosaston luottamustehtävään voidaan valita ammattiosaston jäsen, jolla ei ole vaalia edeltäneen vuoden lopussa maksamattomia jäsenmaksuja vaalia edeltäneeltä vuodelta. Ammattiosaston luottamustehtävään valitun toimikausi kestää toimikauden loppuun, ellei hän sitä ennen eroa tai tule erotetuksi ammattiosaston jäsenyydestä. 

18. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA AMMATTIOSASTON PURKAMINEN 

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos asia kokouskutsussa olleen maininnan jälkeen on otettu varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi ja muutoksen puolesta on äänestänyt vähintään yli 1/2 annetuista äänistä. 

Tehyn valtuusto vahvistaa ammattiosaston mallisäännöt. Jos ammattiosasto/ammattiosastot eivät pääse yksimielisyyteen toiminta-alueesta, siitä päättää Tehyn hallitus. Tehyn hallitus voi erityisestä syystä myöntää ammattiosastolle oikeuden poiketa mallisäännöistä. 

Jos ammattiosasto päättää purkautua tai se lakkautetaan, on sen jäljelle jääneet varat luovutettava liitolle. Purkamisesta voidaan päättää varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa ja purkamispäätöksen tekoon vaaditaan 3/4 kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä.